POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.praktykbiznesusieciowego.pl oraz sklepu www.wiedza.konradgandera.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
Jako Administrator przetwarzam Twoje dane osobowe. Dbam o nie i chronię je odpowiednio

1. INFORMACJE OGÓLNE
Korzystanie z bloga i strony internetowej www.PraktykBiznesuSieciowego.pl oraz sklepu www.wiedza.pierwszymilionprzed30.pl , dalej jako Strona oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.PraktykBiznesuSieciowego.pl
Administratorem strony i danych osobowych jest Konrad Gandera, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELIXIR MARKETING 1 Konrad Gandera, NIP: 5732789751, zwany dalej Administratorem.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: konrad@praktykbiznesusieciowego.pl
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.PraktykBiznesuSieciowego.pl oraz sklepu www.wiedza.konradgandera.pl nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

2. DEFINICJE
„Administrator” – Konrad Gandera, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELIXIR MARKETING 1 Konrad Gandera, 42-233 Mykanów, Czarny Las, ul. Częstochowska 250, NIP: 5732789751.
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.PraktykBiznesuSieciowego.pl oraz Sklep znajdujący się pod adresem www.wiedza.KonradGandera.pl. Pomysłodawcą oraz autorem Strony jest Konrad Gandera.
“Fanpage” lub “Grupa na Facebooku” – strona www.facebook.com/PraktykBiznesuSieciowego/, której administratorem na platformie Facebook jest Konrad Gandera i/lub osoby przez nią mianowane (upoważnione) do tej funkcji, oraz grupa https://www.facebook.com/groups/356392778413484/ których administratorem na platformie Facebook jest Konrad Gandera i/lub osoby przez nią mianowane (upoważnione) do tej funkcji.
„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. marketingu produktów i usług własnych lub polecanych przez Administratora.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:
I. Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałem Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
II. Cele i podstawy przetwarzania
1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:w celu kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
2. w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Tobą umowy ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3. w celu prowadzenia ewidencji i rozliczeń, oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
4. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
5. w celu zamieszczenia opinii na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
6. w celach archiwalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
7. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatcznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. Cookies, Google Analytics, Pixel Facebooka – na podstaw art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora poprzez prowadzony monitoring, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
9. w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
10. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora danych, związanych z zarządzaniem kontaktem z Tobą, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
11. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
12. w celu badania satysfakcji klientów co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
13. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
14. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
15. w celu rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy
16. w celu zarządzania i administrowania fanpage https://www.facebook.com/PraktykBiznesuSieciowego/ i/lub grupą https://www.facebook.com/groups/356392778413484/ w portalu społecznościowym Facebook.
17. w celu przechowywania nieopłaconych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
18. w celu udzielania rabatu lub kodu promocyjnego – na podstaw art. 6 ust 1 lit a) RODO (zgoda)
19. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
III. Prawo do sprzeciwu
IV. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Usługa Newsletter
1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
6. W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
6.1 Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. double opt-in)
6.2 Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
6.3 Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera, który może zawierać informacje o produktach blogowych, usługach, nowych artykułach, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika, a które są zgodne z celem (wysyłka newslettera) lub wynikają z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
6.4 Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – jeśli dotyczy,
6.5 Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) – jeśli dotyczy.
7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenie usługi Newsletter.
8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.
9. Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.
10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
12. Świadczenie usługi Newsletter zostanie również zaprzestane w przypadku nie wykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail. W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany sposób w tym celu.
V. Okres przechowywania danych
VI. Twoje dane będą przechowywane:
1. do momentu odwołania udzielonej zgody czy żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie, albo do momentu osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody
2. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu
3. przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń, wynikających lub związanych z zawarciem umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi
4. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (cele archiwalne, podatkowe, rachunkowe)
5. a) do czasu dezaktualizacji danych lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych, cookies itp.
VII. Odbiorcy danych
VIII. Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: pracownikom zajmujących się obsługą kadrowo-płacową, księgowemu lub biuru rachunkowemu, kancelarii prawnej, firmie obsługującej wysyłkę sms-ów, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, ubezpieczycielowi, kontrahentom i klientom, którzy otrzymają Twoje dane w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom i klientom komunikacji z Tobą, innym podmiotom, z którymi lub na których rzecz realizujemy usługi w zakresie w jakim jest to konieczne i z którymi współpracujemy, serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcy usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności. Możemy też być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.Administrator niniejszym informuje użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
1. ActiveCampaign, LLC, 1 North Dearborn Street, Chicago, IL 60602, Stany Zjednoczone – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego ActiveCampaign
2. Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
3. Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu wystawienia dokumentów księgowych
4. PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935 – w celu obsługi systemu płatności elektronicznych
5. Przelewy24 należące do DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, KRS 0000306513 – w celu obsługi systemu płatności elektronicznych
6. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail
7. zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora
IX. Przekazywanie do Państw trzecich
X. W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft itp. dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, co gwarantuje odpowiednią ochronę danych osobowych.Prawa osób, których dane dotyczą
XI. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy te dane przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Komentarze
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga oraz osób wypowiadających się na platformie Facebook (w grupach i na fanpage). Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.
2. Administrator korzysta z systemu wpDiscuz w celu obsługi komentarzy. Zostawiając komentarz użytkownik godzi się na informację zawarte w polityce prywatności firmy gVectors.com znajdującej się pod tym linkiem: https://gvectors.com/privacy-policy/
3. Umieszczając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę przez Administratora dodatkowych materiałów informacyjnych, jeśli Administrator zaznaczył w prezentowanym materiale, że taka wysyłka nastąpi. Więcej informacji na ten temat zawiera paragraf 4 pkt 3 niniejszej Polityki prywatności
4. Użytkownik zamieszczając komentarz na stronie www.PraktykBiznesuSieciowego.pl pozostawia swoje dane dobrowolnie (imię, adres w-mail, adres IP) przy czym pozostawienie niepoprawnych danych może skutkować niemożnością przesłania dodatkowych materiałów.
5. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych związanych z pozostawionym komentarzem, co może zrobić poprzez kontakt z Administratorem pod adresem konrad@praktykbiznesusieciowego.pl
XII. Prawo do wniesienia skargi
XIII. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania
XIV. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych danych może być niezbędne do zawarcia umowy, do wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, zwrotu środków pieniężnych, wystawienia faktury lub rozliczenia podatkowego czy też wysłania do Ciebie newslettera. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak realizacji ww. działań
XV. Profilowanie
Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na jego prawa i wolności. Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług np. Google Analytics, czy dostawcy newslettera. Konsekwencją tego będzie poznanie przeze mnie preferencji odbiorców i odwiedzających moją stronę, oraz kierowanie do nich treści dopasowanych do ich zainteresowań
Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:
1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności
2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Konrada Gandera. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem
3. Formularz wpDiscuz umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe celem wykluczenia spamu, i/lub wysyłce bezpłatnych materiałów informacyjnych. Wysyłanie materiałów informacyjnych np. w formie bonusowego video lub artykułu, pdf-a itd. odbywać się będzie w przypadkach opisanych w danym artykule pod którym można pozostawić komentarz lub odpowiedzieć na komentarz pozostawiony przez innego Użytkownika. W każdym przypadku, materiały zostaną wysłane automatycznie
4. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim
5. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług
3. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Podobnie jak większość stron internetowych, korzystam z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia mi ulepszanie strony www.pierwszymilionprzed30.pl pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej strony. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).
3. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
4. Pliki podmiotów trzecich jakie wykorzystuję to:
Google Analytics
Facebook Pixel
Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, You Tube, Instagram, LinkedIn.
Zalecam zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców tych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę Twoich praw.
5. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
6. Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika zazwyczaj dopuszczone jest przez przeglądarki internetowe. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies z poziomu Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości wyłączenia lub zmiany plików cookies znajdziesz w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.
7. Informuję Cię, że wyłączenie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu strony.
8. Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę: www.PraktykBiznesuSieciowego.pl musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.
9. Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę www.PraktykBiznesuSieciowego.pl musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony.

Data publikacji Polityki Prywatności: 09.06.2019

Zapisz się!

Wyślę Ci bezpłatny ebook, który zwiększy Twoją skuteczność rekrutacji w biznesie sieciowym. To 60 stron i 25 konkretnych strategii.